Speaking topics June 2022

Speaking topics June 2022

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα των εξετάσεων Classic IESOL είναι η ενσωμάτωση ενός Prepared Task στην προφορική εξέταση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι καλούνται να προετοιμάσουν μία σύντομη προφορική παρουσίαση σε ένα προεπιλεγμένο θέμα, το οποίο θα κληθούν να παρουσιάσουν και να απαντήσουν σε σχετικά ερωτήματα του εξεταστή και του συνεξεταζόμενου κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης.

Για το λόγο αυτό το Gatehouse Awards, ο Βρετανικός φορέας απονομής των πιστοποιητικών Classic IESOL, ανακοινώνει 6 μήνες πριν την ημερομηνία εξέτασης τα 6 presentation topics ανά επίπεδο, έτσι ώστε οι υποψήφιοι να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν έγκαιρα αυτό που θα προετοιμάσουν και στο οποίο θα εξεταστούν.

Το Prepared Task δίνει μία πολύ καλή ευκαιρία στους υποψήφιους να παρουσιάσουν ένα θέμα το οποίο γνωρίζουν και ταυτόχρονα, να πετύχουν καλύτερη βαθμολογία σε αυτό το μέρος της εξέτασης.

Τα Presentation Topics του Speaking Task για την περίοδο Ιουνίου 2022 είναι τα εξής:

The Classic IESOL – Prepared Speaking Tasks (Β2 & C2)

June 2022

B2

1. This person is a role model for young people.
2. My plans and goals for the future.
3. It’s better to give than to receive – present your opinion.
4. Advantages and disadvantages of online shopping.
5. An important life lesson I have learnt.
6. Social media are replacing reading books – discuss.

C2

1. Superstitions in different cultures.
2. ‘The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall’ – discuss.
3. What are the pros and cons of owning your own business?
4. Whose responsibility is it to protect endangered animals?
5. Should parents help their children choose their professions? Why or why not?
6. International travel and its impact on the environment.