Speaking topics January 2021

Speaking topics January 2021

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα των εξετάσεων Classic IESOL είναι η ενσωμάτωση ενός Prepared Task στην προφορική εξέταση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι καλούνται να προετοιμάσουν μία σύντομη προφορική παρουσίαση σε ένα προεπιλεγμένο θέμα, το οποίο θα κληθούν να παρουσιάσουν και να απαντήσουν σε σχετικά ερωτήματα του εξεταστή και του συνεξεταζόμενου κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης.

Για το λόγο αυτό το Gatehouse Awards, ο Βρετανικός φορέας απονομής των πιστοποιητικών Classic IESOL, ανακοινώνει 6 μήνες πριν την ημερομηνία εξέτασης τα 6 presentation topics ανά επίπεδο, έτσι ώστε οι υποψήφιοι να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν έγκαιρα αυτό που θα προετοιμάσουν και στο οποίο θα εξεταστούν.

Το Prepared Task δίνει μία πολύ καλή ευκαιρία στους υποψήφιους να παρουσιάσουν ένα θέμα το οποίο γνωρίζουν και ταυτόχρονα, να πετύχουν καλύτερη βαθμολογία σε αυτό το μέρος της εξέτασης.

Τα Presentation Topics του Speaking Task για την περίοδο Ιανουαρίου 2021 είναι τα εξής:

The Classic IESOL – Prepared Speaking Tasks (Β2 & C2)

January 2021

B2

 1. A film I really enjoyed watching.
 2. The advantages and disadvantages of the Internet.
 3. A good friend should always be there for you – discuss.
 4. If you became rich and famous, what would you like to change?
 5. Simple ways in which everyone can look after the environment.
 6. What is the most important thing about being a parent?

C2

 1. Celebrities are entitled to have their privacy respected – discuss.
 2. Present and discuss an important event in the recent history.
 3. ‘No one is useless in this world who lightens the burdens of another’ – discuss.
 4. ‘Continuous effort – not strength or intelligence – is the key to unlocking our potential.’- discuss.
 5. What do you think robots should be used for?
 6. In your opinion, what is currently the biggest concern when it comes to the environment, and what can be done to address it?

Leave a Reply