Speaking topics January 2019

Speaking topics January 2019

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα των εξετάσεων Classic IESOL είναι η ενσωμάτωση ενός Prepared Task στην προφορική εξέταση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι καλούνται να προετοιμάσουν μία σύντομη προφορική παρουσίαση σε ένα προεπιλεγμένο θέμα, το οποίο θα κληθούν να παρουσιάσουν και να απαντήσουν σε σχετικά ερωτήματα του εξεταστή και του συνεξεταζόμενου κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης.

Για το λόγο αυτό το Gatehouse Awards, ο Βρετανικός φορέας απονομής των πιστοποιητικών Classic IESOL, ανακοινώνει 6 μήνες πριν την ημερομηνία εξέτασης τα 6 presentation topics ανά επίπεδο, έτσι ώστε οι υποψήφιοι να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν έγκαιρα αυτό που θα προετοιμάσουν και στο οποίο θα εξεταστούν.

Το Prepared Task δίνει μία πολύ καλή ευκαιρία στους υποψήφιους να παρουσιάσουν ένα θέμα το οποίο γνωρίζουν και ταυτόχρονα, να πετύχουν καλύτερη βαθμολογία σε αυτό το μέρος της εξέτασης.

Τα Presentation Topics του Speaking Task για την περίοδο Ιανουαρίου 2019 είναι τα εξής:

The Classic IESOL – Prepared Speaking Tasks (Β2 & C2)
January 2019

B2

 1.  The importance of good education.
 2. IT skills are necessary in today’s world – do you agree?
 3. The advantages and disadvantages of mobile phones.
 4. Popular tourist destinations in my country.
 5. How can we help to look after our planet?
 6. Why do you think humans keep pets?

C2

 1. Do you think that men should be entitled to as much parental leave as women?
 2. Has the Internet made humans smarter, or quite the opposite?
 3. Are the difficulties faced by your generation similar or different to those faced by your parents?
 4. The control of the media is the highest form of power.
 5. Celebrities should be prepared to sacrifice their privacy for fame – do you agree?
 6. Everybody should be paid the same salary regardless of their job – discuss.