Δωρεάν Επανεξέταση

Δωρεάν Επανεξέταση (Resit)

Δωρεάν επανεξέταση δικαιούνται οι υποψήφιοι που πετύχουν τουλάχιστον σε ένα από τα μέρη της εξέτασης αλλά δεν πετύχουν σε κάποιο/α από τα υπόλοιπα μέρη. Οι υποψήφιοι αυτοί κατοχυρώνουν τα μέρη που πέτυχαν και έχουν τη δυνατότητα να ξαναδώσουν το μέρος ή τα μέρη της εξέτασης στο οποίο απέτυχαν εντός 2 ετών από την ημερομηνία της πρώτης εξέτασης.

*Οι υποψήφιοι που δεν πετύχουν σε κανένα από τα 4 μέρη της εξέτασης δεν δικαιούνται δωρεάν επανεξέταση και δεν λαμβάνουν πιστοποιητικό.

Διάρκεια δικαιώματος: Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου έχουν δικαίωμα μιας ΔΩΡΕΑΝ επανεξέτασης μέχρι και τις 31 Ιουλίου του μεθεπόμενου έτους. Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις εξετάσεις Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου έχουν δικαίωμα μιας ΔΩΡΕΑΝ επανεξέτασης μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του μεθεπόμενου έτους.

*Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα επανεξέτασης για όσες φορές επιθυμούν στο μέρος ή στα μέρη που δεν πέτυχαν εντός των 2 ετών. Το κόστος της επανεξέτασης πέραν της πρώτης δωρεάν επανεξέτασης ορίζεται στα 45€ για το επίπεδο Β2 και 50€ για το επίπεδο C2.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν κάνει χρήση του δικαιώματος επανεξέτασης μέχρι τη λήξη των παραπάνω ημερομηνιών, τότε το δικαίωμα της δωρεάν επανεξέτασης παύει να ισχύει και δεν εκδίδεται πιστοποιητικό.