Χαρακτηριστικά της Εξέτασης

Χαρακτηριστικά της Εξέτασης

 1. Είναι εξέταση 4 δεξιοτήτων: Speaking, Listening, Reading και Writing
 2. Διαθέσιμα επίπεδα εξέτασης: Β2 και C2
 3. Εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές το χρόνο, Ιανουάριο και Ιούνιο
 4. Ο αριθμός των δοκιμασιών – ερωτημάτων της εξέτασης είναι ίδιος και στα 2 επίπεδα
 5. Η τυπολογία των δοκιμασιών του Reading – Listening είναι κοινή και στα 2 επίπεδα
 6. Τα ερωτήματα του Writing περιλαμβάνουν ιδέες και καθοδήγηση υπό τη μορφή οδηγιών
 7. Τα είδη κειμένων που καλείται να γράψει ο υποψήφιος στο Writing είναι συγκεκριμένα σε κάθε επίπεδο και δεν αλλάζουν από εξεταστική σε εξεταστική
 8. Οι βαθμολογίες στα 4 μέρη της εξέτασης συμψηφίζονται
 9. Η βάση επιτυχίας για το κάθε μέρος της εξέτασης είναι 55%
 10. Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να πετύχει εάν σε ένα μέρος της εξέτασης συγκεντρώσει 45% αρκεί στα υπόλοιπα 3 μέρη να συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον 55%
 11. Δωρεάν επανεξέταση για 2 χρόνια στο μέρος ή μέρη της εξέτασης (Reading – Writing – Speaking ή Listening) που ο υποψήφιος δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη βαθμολογία για να επιτύχει το επιθυμητό επίπεδο