Αναγνώριση ΑΣΕΠ

Αναγνώριση ΑΣΕΠ

Η Ολομέλεια του ΑΣΕΠ στην συνεδρίαση της 7/23-06-2017 αποφάσισε ότι οι εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας (ESOL) του Gatehouse Awards εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 146/2007 για την απόδειξη της άριστης, πολύ καλής, καλής και μέτριας γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.Δείτε το έγγραφο. The Classic ASEP recognition