Αποτελέσματα-Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται 40 ημέρες μετά την ημερομηνία εξέτασης (λόγω της πανδημίας COVID-19, τα αποτελέσματα ενδέχεται να εκδοθούν έως και 15 ημέρες αργότερα).

  • Οι υποψήφιοι εκπαιδευτηρίων/καθηγητών ενημερώνονται για τα αποτελέσματά τους από το εκπαιδευτήριο/καθηγητή τους, στους οποίους κοινοποιούνται τα αποτελέσματα μέσω του Gnosis Portal.
  • Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι λαμβάνουν ενημερωτικό e-mail (αποστέλλεται στο email που δηλώθηκε στην αίτηση συμμετοχής), μέσω του οποίου ενημερώνονται να καλέσουν στο τηλεφωνικό κέντρο της Gnosis Assessment ώστε να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους τηλεφωνικά.

Πιστοποιητικά

Η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών ξεκινά αυτόματα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από εκπαιδευτήρια/καθηγητές/υποψήφιους. Για τους υποψήφιους που έχουν το δικαίωμα Δωρεάν Επανεξέτασης, το πιστοποιητικό τους δεν εκδίδεται μέχρι να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα (το δικαίωμα συμμετοχής ισχύει έως και την ημερομηνία λήξης της προσφοράς).

Αποστολή Πιστοποιητικών

Τα πιστοποιητικά αποστέλλονται 40 ημέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Επανέκδοση Πιστοποιητικών

Για αίτηση επανέκδοσης πιστοποιητικού, οι υποψήφιοι/εκπαιδευτήρια θα πρέπει να προβούν αρχικά σε κατάθεση 30€ και στη συνέχεια να αποστείλουν μέσω email στο vivi@tieexams.gr τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία εξέτασης, πόλη εξέτασης) καθώς και το παραστατικό της κατάθεσης. Η διάρκεια έκδοσης και αποστολής του νέου πιστοποιητικού διαρκεί περίπου 30 ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης.

*Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν σε εξετάσεις μέσω εκπαιδευτηρίου θα πρέπει να απευθυνθούν στο εκπαιδευτήριό τους για την υλοποίηση της διαδικασίας. Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν την διαδικασία μόνοι τους.

Έκδοση Βεβαιώσεων Αποτελέσματος

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης του αποτελέσματος τους (ηλεκτρονική αποστολή) πριν την παραλαβή του πιστοποιητικού τους.

  • Οι υποψήφιοι εκπαιδευτηρίων θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το εκπαιδευτήριο τους για την υλοποίηση της διαδικασίας.
  • Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν email στο classicesol@gnosisexams.gr με τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Ημερομηνία εξέτασης, Πόλης εξέτασης).

*Σε περίπτωση έκδοσης βεβαίωσης αποτελέσματος, κάθε δικαίωμα προσφοράς παύει να ισχύει.

Έκδοση Βεβαιώσεων Γνησιότητας και Επικυρωμένων Φ/Α

Εάν επιθυμείτε την έκδοση βεβαίωσης γνησιότητας (συμπεριλαμβάνεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) του πιστοποιητικού σας, τότε θα πρέπει να μας αποστείλετε μέσω email τα παρακάτω:

  • Φωτοτυπία του πιστοποιητικού σας
  • Φωτοτυπία της ταυτότητάς σας

Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα ή σε φωτογραφία καλής ποιότητας (κακής ποιότητας φωτογραφίες θα απορρίπτονται). Τα παραπάνω θα πρέπει να αποσταλούν με email στο: classicesol@gnosisexams.gr, όπου θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία αποστολής (παραλήπτης, διεύθυνση, πόλη, Τ.Κ, τηλέφωνο) και ο επιθυμητός αριθμός βεβαιώσεων και φωτοαντιγράφων. Τα έγγραφα θα σας αποσταλούν με courier (ACS) και τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον παραλήπτη.

*Βεβαιώσεις γνησιότητας εκδίδονται μόνο κατόπιν παραλαβής του πιστοποιητικού από τον υποψήφιο.

Μεταφράσεις

Η Gnosis Assessment Hellas δεν αναλαμβάνει μεταφράσεις πιστοποιητικών. Για επίσημη μετάφραση πιστοποιητικών προς κάθε νόμιμη χρήση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο υπουργείο εξωτερικών ή σε δικηγορικό γραφείο.

Αναβαθμολόγηση – Έφεση

Α) Αναβαθμολόγηση (Appeal against assessment decision)
Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν αποτέλεσμα και επιθυμούν αναβαθμολόγηση του αποτελέσματός τους, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα για α) Αναβαθμολόγηση Stage 1 και β) Αναβαθμολόγηση Stage 2.
Η διαδικασία έκδοσης απόφασης διαρκεί περίπου 40 ημέρες και το αποτέλεσμα ανακοινώνεται μέσω email, συνοδευόμενο από έκθεση αιτιολόγησης. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της αξιολόγησης δικαιώνει τον υποψήφιο, το κόστος αναβαθμολόγησης επιστρέφεται.
*Οι υποψήφιοι που δήλωσαν συμμετοχή στις εξετάσεις μέσω εκπαιδευτηρίου/καθηγητή θα πρέπει να απευθυνθούν σε αυτούς για αίτημα αναβαθμολόγησης (σε αυτή την περίπτωση, το αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται από φόρμα εξουσιοδότησης τρίτου). Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν την διαδικασία μόνοι τους, χωρίς φόρμα εξουσιοδότησης.

  Α1) Αναβαθμολόγηση – Stage 1: Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα Αναβαθμολόγησης Stage 1 (Appeal against assessment decision – Stage 1) εντός 30 ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξέτασής του. Ο υποψήφιος θα πρέπει:

  Α2) Αναβαθμολόγηση – Stage 2: Εάν ένας υποψήφιος λάβει το αποτέλεσμα της Αναβαθμολόγησης Stage 1 και δεν μείνει ικανοποιημένος από την απόφαση, τότε έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει (εντός 30 ημερών από την έκδοση της Αναβαθμολόγησης Stage 1) σε αίτημα Αναβαθμολόγησης Stage 2 (Appeal against assessment decision – Stage 2), όπου η απόδοσή του επαναξιολογείται από ανεξάρτητο αξιολογητή (independent reviewer). Στην περίπτωση αυτή o υποψήφιος θα πρέπει:


Β) Έφεση (Appeal due to malpractice ή DNF)
Οι υποψήφιοι που δεν λαμβάνουν αποτέλεσμα λόγω malpractice ή DNF, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα για α) Έφεση Stage 1 και β) Έφεση Stage 2.
Η διαδικασία έκδοσης απόφασης διαρκεί περίπου 40 ημέρες και το αποτέλεσμα ανακοινώνεται μέσω email, συνοδευόμενο από έκθεση αιτιολόγησης. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της αξιολόγησης δικαιώνει τον υποψήφιο, το κόστος αναβαθμολόγησης επιστρέφεται.
*Οι υποψήφιοι που δήλωσαν συμμετοχή στις εξετάσεις μέσω εκπαιδευτηρίου/καθηγητή θα πρέπει να απευθυνθούν σε αυτούς για αίτημα έφεσης (σε αυτή την περίπτωση, το αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται από φόρμα εξουσιοδότησης τρίτου). Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν την διαδικασία μόνοι τους, χωρίς φόρμα εξουσιοδότησης.

  Β1) Έφεση – Stage 1: Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα Έφεσης Stage 1 (Appeal due to malpractice/DNF – Stage 1) εντός 30 ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξέτασής του. Ο υποψήφιος θα πρέπει:

  • να συμπληρώσει τη φόρμα Έφεσης,
  • να καταβάλει το ποσό Έφεσης (£40 λίρες Αγγλίας για έως 2 μέρη της εξέτασης ή £80 λίρες Αγγλίας για όλα τα μέρη της εξέτασης) μέσω Paypal στο accounts@gatehouseawards.org (αναγράφοντας τον κωδικό υποψηφίου του),
  • να στείλει τη φόρμα με email στο compliance@gatehouseawards.org.

  Β2) Έφεση – Stage 2: Εάν ένας υποψήφιος λάβει το αποτέλεσμα της Έφεσης Stage 1 και δεν μείνει ικανοποιημένος από την απόφαση, τότε μπορεί να προχωρήσει (εντός 30 ημερών από την έκδοση της Έφεσης Stage 1) σε αίτημα Έφεσης Stage 2 όπου η απόδοσή του επαναξιολογείται από ανεξάρτητο αξιολογητή (independent reviewer). Στην περίπτωση αυτή o υποψήφιος θα πρέπει: